Search This Blog

Friday, May 21, 2010

N-న

205.nagadhara naMdagOpa-నగధర నందగోప
125.nagavulu nijamani - నగవులు నిజమన
290.nagu mogamu tODi vO - నగు మొగము తోడి వో నరకేసరి
521.nAkunAkE siggayyIni nannu - నాకునాకే సిగ్గయ్యీని నన్ను జూచుకుంటేను
325.nAkunjeppare valapu-నాకు(జెప్పరె వలపు
155.nAlaM vA tava-నాలం వా తవ
117.Nallani Meni Nagavu - నల్లని మేని నగవు
625.namAmyahaM mAnavasiMhaM - నమామ్యహం మానవసింహం
641.naMdagOpanaMdanuDE nATibAluDu - నందగోపనందనుడే నాటిబాలుడు
591.naMdakadhara naMdagOpanaMdana - నందకధర నందగోపనందన
80.Namda Namdana Venu naada vinoda - నంద నందన వేణునాద
285.namita dEvaM BajE- నమిత దేవం భజే నారసింహం
515.nammitijummI vO manasA nAkE - నమ్మితిజుమ్మీ వో మనసా నాకే
239.namO namO jagadEkanAtha-నమో నమో జగదేకనాథ
309.namO namO dAnavavinASaka- నమో నమో దానవవినాశక చక్రమా
437.namO namO daSarathanaMdana - నమో నమో దశరథనందన రామ
169.namO namO lakShmInarasiMha-నమో నమో లక్ష్మీనరసింహ
95.Namo Namo Raghukula Nayaka - నమో నమో రఘుకుల నాయక
425.namO nArAyaNAya namaH - నమో నారాయణాయ నమః
33.Namo Narayanaya Namo - నమో నారాయణాయ నమో
262.namO nArAyaNa nAvinnapamidivO-నమో నారాయణ నావిన్నపమిదివో
414.nAnAdikkula narulellA - నానాదిక్కుల నరులెల్లా
631.nAnArUpadharuDu nArAyaNuDu - నానారూపధరుడు నారాయణుడు
34.NanatiBatukuNatakamu - నానాటి బదుకు నాటకము
603.nannu ninnu neMchukOvO - నన్ను నిన్ను నెంచుకోవో నారాయణా
675.nApAli ghana nidhAnamuvu - నాపాలి ఘన నిధానమువు నీవే
251.narasiMha rAmakRshNa-నరసింహ రామకృష్ణ
206.nArAyANAcyuta gOviMda-నారాయాణాచ్యుత గోవింద
93.Narayana Ni Namame Gati Yika - నారాయణ నీ నామమెగతి
443.nArAyaNA ninu nammina nAkunu - నారాయణా నిను నమ్మిన నాకును
40.NarayanatheNamoNamo-నారాయణతే నమో నమో
381.nArAyaNAya namO namO nAnAtmanE - నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే
213.nArAyaNuDItaDu narulAla-నారాయణుడీతడు నరులాల
772.nArAyaNuni SrInAmamidi - నారాయణుని శ్రీనామమిది
265.naTanala Bramayaku nA manasA- నటనల భ్రమయకు నా మనసా
356.nATiki nADE nAcaduvu - నాటికి నాడే నాచదువు
293.navanItacOra namOnamO- నవనీతచోర నమోనమో
118.navarasamuladI naLinAkShi - నవరసములదీ నళినాక్షి

713.navvitinE golletA nAya mavura - నవ్వితినే గొల్లెతా నాయ మవుర గొల్లడా

390.nEDe nAgavelli - నేడె నాగవెల్లి
28.Nee Namame Maku Nidhiyu Nidhanamu - నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము
76.Nela Minnu Okkataina Ni Bantu - నేల మిన్ను నొక్కటైన నీ బంటు
358.nelamUDu SOBanAlu - నెలమూడు శోభనాలు
662.nelatabAsi uMDalEnu nimushameMdu - నెలతబాసి ఉండలేను నిముషమెందు
446.nelata sobagulivi nI sommu - నెలత సొబగులివి నీ సొమ్ము
279.nEneMduvOye tAneMduvOyI-నేనెందువోయె తానెందువోయీ
699.nE nokkaDa lEkuMDitE nIkRpaku - నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు పాత్ర మేది
332.neyyamulallO nErELLO-నెయ్యములల్లో నేరేళ్ళో
327.nIdAsula BaMgamulu nIvujUturA- నీదాసుల భంగములు నీవుజూతురా
629.nIdusEtalaku nEve - నీదుసేతలకు నేవె దిష్టము
49.NigamaNigamaantaVarnita - నిగమనిగమాంత వర్ణిత
482.nIkathAmRtamu niratasEvana - నీకథామృతము నిరతసేవన నాకు
650.niMDu manasE nIpUja - నిండు మనసే నీపూజ
171.nimushameDategaka-నిముషమెడతెగక హరి
411.ninnu gUDina vibhuni - నిన్ను గూడిన విభుని

735.nirmalulu vIru nityasukhulu - నిర్మలులు వీరు నిత్యసుఖులు

328.nityAnaMda dharaNIdhara -నిత్యానంద ధరణీధర ధరారమణ
43.NityaPoojalivigo - నిత్య పూజలివిగో
517.nityasukhAnaMda mide nI - నిత్యసుఖానంద మిదె నీ దాస్యము
700.nityAtmumDai yumDi nityumDai velugomdu - నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు
460.nIvaMTi daivAlu vErI - నీవంటి దైవాలు వేరీ నిఖిలలోకములందు
532.nIvanaga nokachOTa - నీవనగ నొకచోట నిలిచివుండుటలేదు
258.nIvEkAniMka nEnanya- నీవేకానింక నేనన్య
447.nIvE mAkudiku ninnE talatumu - నీవే మాకుదికు నిన్నే తలతుము
431.nIvEmi sEtuvayya nIvu dayAnidhi - నీవేమి సేతువయ్య నీవు దయానిధి
687.nIvokkaDavE nAkucAlu nIrajAksha - నీవొక్కడవే నాకుచాలు నీరజాక్ష నారాయణ
281.nIVudEvuDavu - నీవుదేవుడవు
522. nIvunna chOTanE vaikuMThamu - నీవున్న చోటనే వైకుంఠము నెరసులు
311.nIvu turagamu mIda nErpu-నీవు తురగముమీద నేర్పు

1 comment: