Search This Blog

Monday, June 4, 2012

Quick Index

===>
A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U V Y

Monday, May 31, 2010

Y - య, V - వ , ఉ,

Y - య
339.yajnamUrti yajnakarta - యజ్ఞమూర్తి యజ్ఞకర్త
605.yeMtani nutiyiMtu rAmarAma - యెంతని నుతియింతు రామరామV - వ , ఉ,490.vachchenu alamElumaMga - వచ్చెను అలమేలుమంగ ఈ
82.Vadalavadalavemta Vadevo - వాడవాడల వెంట
653.vADala vADala veMTa vasaMtamu - వాడల వాడల వెంట వసంతము
541.vaddE golleta vadalakuvE - వద్దే గొల్లెత వదలకువే
771.vaddu vaddu saTaliMka vaamanaa - వద్దు వద్దు సటలింక వామనా
628. vADE vADE allari - వాడే వాడే అల్లరి అల్లరివాడాదివో
386.vADe vEMkaTAdrimIda varadaivamu - వాడె వేంకటాద్రిమీద వరదైవము
448.vADe vEMkaTESuDanEvADe vIDu - వాడె వేంకటేశుడనేవాడె వీడు
321.vADevO prahlAdavaraduDu-వాడెవో ప్రహ్లాదవరదుడు
409.vADivO kaMTiraTirE vannelavADu - వాడివో కంటిరటిరే వన్నెలవాడు
313.valachi vachchiti nEnu -వలచి వచ్చితి నేను
335.valapula solapula vasaMta - వలపుల సొలపుల వసంత
481.valapulu valapulu vayyALi - వలపులు వలపులు వయ్యాళి

738.valegA vEsAlu vaddanna mAnaDu - వలెగా వేసాలు వద్దన్న మానడు

259.valenanuvAride vaiShNavamu-వలెననువారిదె వైష్ణవము
232.vaMdEhaM jagadvallaBaM-వందేహం జగద్వల్లభం
151.vaMdE vAsudEvaM-వందే వాసుదేవం

723.vedaki vedaki coppulettucunu - వెదకి వెదకి చొప్పులెత్తుచును

347.vEdaM bevvani vedakeDivi - వేదం బెవ్వని వెదకెడివి
345.vEdamu dIrchadu vErE SAstramulu - వేదము దీర్చదు వేరే శాస్త్రములు
192.vEdamulE nI nivAsamaTa-వేదములే నీ నివాసమట
366.vEDuka vasaMtamu - వేడుక వసంతము వేళనిదే
81.Vedukomdama - వేడుకొందామా
590.veggalamiMtA vRthA - వెగ్గలమింతా వృథా వృథా
233,venakEdO muMdEdO-వెనకేదో ముందేదో
292.vennavaTTuka nEyi- వెన్నవట్టుక నేయి
186.veTTi valapu callaku-వెట్టి వలపు చల్లకు
355.vEvElacaMdAla vADu - వేవేలచందాల వాడు విఠలేశుడు
674.vEvElu bandhamulu viDuvamuDuvambaTTe - వేవేలు బంధములు విడువముడువంబట్టె 452.vibhuni vinayamulu vinavammA - విభుని వినయములు వినవమ్మా
217.viccEyavammA vennelabommA-విచ్చేయవమ్మా వెన్నెలబొమ్మా

421.vIDugadE SEshuDu - వీడుగదే శేషుడు
Sunday, May 30, 2010

U - ఉ, ఊ

619. unnamATa lika nEla - ఉన్నమాట లిక నేల

T - త, థ, ట

230.taguduvamma nI -తగుదువమ్మ నీ
478.tagunayya harinIku dAnamu - తగునయ్య హరినీకు దానము దెచ్చుకొనిన
698.talachichUDa paratatwaMbitaDu - తలచిచూడ పరతత్వంబితడు
695.talachina talapulu talakooDe - తలచిన తలపులు దలకూడె
643.talachinavanniyu tanakorakE - తలచినవన్నియు తనకొరకే వెలి
645.talapOsi talapOsi tamakiMchI nAmanasu - తలపోసి తలపోసి తమకించీ నామనసు
584. talapulOnanE daivamu - తలపులోననే దైవము వీడివో
773.talagarO lOkulu taDavakurO mammu - తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము
601.tammulAla annalAla tallulAla - తమ్ములాల అన్నలాల తల్లులాల
287.tanakEDa caduvulu-తనకేడ చదువులు తనకేడ శాస్త్రాలు
649.tanalOnuMDina hari tagoluvaDI - తనలోనుండిన హరిఁ దాగొలువడీ దేహి
558.tanamEla kulamEla - తనమేల కులమేల తపమే కారణము
37.TandananaAhi-BrahmaMokkate-తందనాన అహి-బ్రహ్మమొక్కటె
334.tAnE kAkevvaru mAku- తానే కాకెవ్వరు మాకు దాతయు
306.tAne tAnE yiMdari guruDu-ప తానె తానే యిందరి గురుడు
634.tAnE yeruMgunu ramaNuDu - తానే యెఱుఁగును రమణుడు
597.tappuleMchakika darichErchavayyA - తప్పులెంచకిక దరిచేర్చవయ్యా
368.taruNinIyaluka keMtaTidi - తరుణినీయలుక కెంతటిది
175.tattADi guDi dhiMdhiM-తత్తాడి గుడి ధింధిం
579.tegaka paramunaku teruvu - తెగక పరమునకు తెరువు లేదు
113.telisinavAriki dEvuMDitaDE - తెలిసినవారికి దేవుండితడ
92.Telisithe Mokshamu Teliyakunna Bamdhamu - తెలిసితేమోక్షము - తెలియకున్న బంధము

746.teliyanivAriki teramarugu - తెలియనివారికి తెరమరుగు

101.Teppaga Marraku Mida Teladu Vadu - తెప్పగా మఱ్రాకు మీద తేలాడు వాడు
250.tE SaraNaM tE-తే శరణం తే శరణ మహం

756.తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు - tinarAni konarAni dEvalOkapu paMDu

176.tirotiro javarAla -తిరొతిరొ జవరాల
46.Tirumalagiri Raya - తిరుమల గిరి రాయ
8.Tiruvidhula merasi - తిరువీధుల మెరసీ
545.tiruvIdhu lEgIni dEvatalu - తిరువీధు లేఁగీని దేవతలు జయవెట్ట
637.tolli kalave yiviyu tolli - తొల్లి కలవె యివియు తొల్లి తాను గలడె
426. tolliMTi vale gAvu tummedA - తొల్లింటి వలె గావు తుమ్మెదా
280.tolliyunu marrAku toTTelane- తొల్లియును మఱ్ఱాకు
336. trikaraNaSuddhiga jEsinapanulaku- త్రికరణశుద్ధిగ జేసినపనులకు
177. tvamEva SaraNaM-త్వమేవ శరణం

Thursday, May 27, 2010

S - స, శ, ష

694.sadAnaMdamu sarwESvarA - సదానందము సర్వేశ్వరా
202.sakalabalabulu nIvE-సకలబలంబులు నీవే
25.Sandekada Puttinatti Chayala Panta - సందెకాడ బుట్టినట్టి చాయల పంట
564.sEviMturA yitani( jelagi - సేవింతురా యితని( జెలగి పరులిట్లనే

Wednesday, May 26, 2010

Ra - ర

578.rachcha kekkitivi paMDaraMgi - రచ్చ కెక్కితివి పండరంగి విఠలా
693.rachchalu sEyaka rAvayyA - రచ్చలు సేయక రావయ్యా
252.rAdhAmAdhavaraticharitamiti-రాధామాధవరతిచరితమితి
364.rAjapu nIkedurEdi rAmachaMdra - రాజపు నీకెదురేది రామచంద్ర
201.rAjIva nEtrAya rAGavAya namO-రాజీవ నేత్రాయ రాఘవాయ నమో
340. rAmaBadra raGuvIra - రామభద్ర రఘువీర
55.RamachandruDithaduRaghuVirudu-రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు
132.rAma daSaratharAma - రామ దశరథరామ
56.Rama Dayaparasima - రామా దయాపరసీమా
254.rAma miMdIvara SyAmaM- రామ మిందీవర శ్యామం
428.ramaNuDu pilichIni rAvE - రమణుడు పిలిచీని రావే
509.rAma rAmachaMdra rAghavA - రామ రామచంద్ర రాఘవా
260.rAma rAma rAma kRShNa-రామ రామ రామ కృష్ణ
284.raMga raMga raMgapati -రంగ రంగ రంగపతి రంగనాథ

742.rammanavE mAni rachanalu - రమ్మనవే మాని రచనలు

273.rAmuDItaDu lOkAbhirAmuDItaDu-రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు
57.Ramudu Lokabhiramudu trailokya - రాముడు లోకాభిరాముడు
504.rAmuDu lOkAbhirAmuDu vIDigO - రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో
30.Ramudu Raghavudu - రాముడు రాఘవుదు రవికులుడితడు
529. rAmuniki SaraNaMTE - రామునికి శరణంటే రక్ష్మించీ బ్రతుకరో
696.rAnu mIkaDaku O ramaNulAra - రాను మీకడకు ఓ రమణులార
77.Rara Chinnanna - రారా చిన్నన్నా
69.Rave Kodala RaTTaDi kODala - రావే కోడల రట్టడి కోడల
256. rUkalai mADalai -రూకలై మాడలై రువ్వలై

Monday, May 24, 2010

O-ఒ

702.OhOhO yaranrO pAri - ఓహోహో యనరో పారి

530.OhO nilichinadokaTidiyE - ఓహో నిలిచినదొకటిదియే

305.OhO yentaTi vaaDE-ఓహో యెంతటి వాడే

13.Okapari kokapari - ఒకపరి కొకపరి

594. okaTipainokaTi nIvupAyAlu - ఒకటిపైనొకటి నీవుపాయాలు

108.okkaDE EkAMga viiruDurviki - ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడుర్వికి

471.okkokkasatinaDuma okkokka rUpu - ఒక్కొక్కసతినడుమ ఒక్కొక్క రూపు

131.O pavanAtmaja - ఓ పవనాత్మజ

533. osagitivinniyu okamATE - ఒసగితివిన్నియు ఒకమాటే

187.OyammA iMtayEla-ఓయమ్మా ఇంతయేల

P-ప

669.pADarE sObanAlu paDatulArA - పాడరే సోబనాలు పడతులారా

303.padiyAruvannela baMgAru -పదియారువన్నెల బంగారు కాంతులతోడ

540.pAladoMgavadda vachchi - పాలదొంగవద్ద వచ్చి పాడేరు

170.PAlanEtrAnala prabala-ఫాలనేత్రానల ప్రబల

62.PalukuTenelaTalli PavaLimchenu - పలుకు దేనెల తల్లి పవళించెను

655.palukutEniyalanupAramiyyavE - పలుకుతేనియలనుపారమియ్యవే

139.palumaru uTla-పలుమరు ఉట్ల్ల

126.paluvicAramulEla - పలువిచారములేల

236.paMkajAkShulu solasipaliki-పంకజాక్షులు సొలసిపలికి

144.pApapuNyamula pakva - పాపపుణ్యముల పక్వ మిదెరుగను

510. paramapurusha hari parama - పరమపురుష హరి పరమ పరాత్పర

219.parama purusha nirupamAna-పరమ పురుష నిరుపమాన

218.parama purushuDu-పరమ పురుషుడు

380.parama sujnAnulaku - పరమ సుజ్ఞానులకు ప్రపన్నులకు

98.ParamaTmuDaina Hari - పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు

147.parama yOgISvarula - పరమ యోగీశ్వరుల పద్ధతియిది

351.paripUrNagaruDAdripaMcAnanaM- పరిపూర్ణగరుడాద్రిపంచాననం

548.paripUrNuDavu nIvu parAkunnadA - పరిపూర్ణు(డవు నీవు పరాకున్నదా

430.paratatwaM bagu bAluDu - పరతత్వం బగు బాలుడు

385.parusamu sOkaka pasiDaunA - పరుసము సోకక పసిడౌనా

63.PasidiAkshiMtalive PaTTaRO - పసిడియక్షంతలివె పట్టరో

743.pasiDicheeravADavu pAludacchitivigAna - పసిడిచీరవాడవు పాలుదచ్చితివిగాన

349.paTTamu gaTTitiviMka - పట్టము గట్టితివింక బ్రతుకరయ్యా

733.paTTina paMtamu baluvanavE - పట్టిన పంతము బలువనవే

632.pedayaubaLapu koMDa - పెదయౌబళపు కొండ పెరిగీనిదే

137.periginADu cUDarO - పెరిగినాడు చూడరో

35.Peramtandlu padare pendi vela - పేరంటాండ్లు పాడరే పెండ్లివేళ

577.peTTanikOTimMdariki peMDlikoDuku - పెట్టనికోటిమందరికి పెండ్లికొడుకు

94.PiDikiTa TalaMbrAla PeMDli Kuturu - పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు

184.pillagrOvi paTTamaMTU-పిల్లంగ్రోవి పట్టమంటూ

363.piluvarE kRShNuni - పిలువరే కృష్ణుని

67.Podagantimayya - పొడగంటిమయ్య

226.podale niMDu kaLala-పొదలె నిండు కళల

308.poddikanennaDu voDucunO- పొద్దికనెన్నడు వొడుచునో పోయిన

221.polati javvanAmuna-పొలతి జవ్వనామున

729.poMderugudunaMduvu bhOginaMduvu - పొందెఱుగుదునందువు భోగినందువు


557.పూవుబోణుల కొలువే పుష్పయాగము - pUvubONula koluvE pushpayAgamu

441. puDami niMdari baTTeBUtamu - పుడమి నిందరి బట్టెభూతము

350.pUjalaMdaru jEsEdE pushpayAgamu - పూజలందరు జేసేదే పుష్పయాగము

730.pulakala molakala punnamatODanE kUDe - పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడె

103.Purushottamuda Nivu - పురుషోత్తముడ నీవు

71.PuttuBhogulamu - పుట్టుభోగులము మేముFriday, May 21, 2010

N-న

205.nagadhara naMdagOpa-నగధర నందగోప
125.nagavulu nijamani - నగవులు నిజమన
290.nagu mogamu tODi vO - నగు మొగము తోడి వో నరకేసరి
521.nAkunAkE siggayyIni nannu - నాకునాకే సిగ్గయ్యీని నన్ను జూచుకుంటేను
325.nAkunjeppare valapu-నాకు(జెప్పరె వలపు
155.nAlaM vA tava-నాలం వా తవ
117.Nallani Meni Nagavu - నల్లని మేని నగవు
625.namAmyahaM mAnavasiMhaM - నమామ్యహం మానవసింహం
641.naMdagOpanaMdanuDE nATibAluDu - నందగోపనందనుడే నాటిబాలుడు
591.naMdakadhara naMdagOpanaMdana - నందకధర నందగోపనందన
80.Namda Namdana Venu naada vinoda - నంద నందన వేణునాద
285.namita dEvaM BajE- నమిత దేవం భజే నారసింహం
515.nammitijummI vO manasA nAkE - నమ్మితిజుమ్మీ వో మనసా నాకే
239.namO namO jagadEkanAtha-నమో నమో జగదేకనాథ
309.namO namO dAnavavinASaka- నమో నమో దానవవినాశక చక్రమా
437.namO namO daSarathanaMdana - నమో నమో దశరథనందన రామ
169.namO namO lakShmInarasiMha-నమో నమో లక్ష్మీనరసింహ
95.Namo Namo Raghukula Nayaka - నమో నమో రఘుకుల నాయక
425.namO nArAyaNAya namaH - నమో నారాయణాయ నమః
33.Namo Narayanaya Namo - నమో నారాయణాయ నమో
262.namO nArAyaNa nAvinnapamidivO-నమో నారాయణ నావిన్నపమిదివో
414.nAnAdikkula narulellA - నానాదిక్కుల నరులెల్లా
631.nAnArUpadharuDu nArAyaNuDu - నానారూపధరుడు నారాయణుడు
34.NanatiBatukuNatakamu - నానాటి బదుకు నాటకము
603.nannu ninnu neMchukOvO - నన్ను నిన్ను నెంచుకోవో నారాయణా
675.nApAli ghana nidhAnamuvu - నాపాలి ఘన నిధానమువు నీవే
251.narasiMha rAmakRshNa-నరసింహ రామకృష్ణ
206.nArAyANAcyuta gOviMda-నారాయాణాచ్యుత గోవింద
93.Narayana Ni Namame Gati Yika - నారాయణ నీ నామమెగతి
443.nArAyaNA ninu nammina nAkunu - నారాయణా నిను నమ్మిన నాకును
40.NarayanatheNamoNamo-నారాయణతే నమో నమో
381.nArAyaNAya namO namO nAnAtmanE - నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే
213.nArAyaNuDItaDu narulAla-నారాయణుడీతడు నరులాల
772.nArAyaNuni SrInAmamidi - నారాయణుని శ్రీనామమిది
265.naTanala Bramayaku nA manasA- నటనల భ్రమయకు నా మనసా
356.nATiki nADE nAcaduvu - నాటికి నాడే నాచదువు
293.navanItacOra namOnamO- నవనీతచోర నమోనమో
118.navarasamuladI naLinAkShi - నవరసములదీ నళినాక్షి

713.navvitinE golletA nAya mavura - నవ్వితినే గొల్లెతా నాయ మవుర గొల్లడా

390.nEDe nAgavelli - నేడె నాగవెల్లి
28.Nee Namame Maku Nidhiyu Nidhanamu - నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము
76.Nela Minnu Okkataina Ni Bantu - నేల మిన్ను నొక్కటైన నీ బంటు
358.nelamUDu SOBanAlu - నెలమూడు శోభనాలు
662.nelatabAsi uMDalEnu nimushameMdu - నెలతబాసి ఉండలేను నిముషమెందు
446.nelata sobagulivi nI sommu - నెలత సొబగులివి నీ సొమ్ము
279.nEneMduvOye tAneMduvOyI-నేనెందువోయె తానెందువోయీ
699.nE nokkaDa lEkuMDitE nIkRpaku - నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు పాత్ర మేది
332.neyyamulallO nErELLO-నెయ్యములల్లో నేరేళ్ళో
327.nIdAsula BaMgamulu nIvujUturA- నీదాసుల భంగములు నీవుజూతురా
629.nIdusEtalaku nEve - నీదుసేతలకు నేవె దిష్టము
49.NigamaNigamaantaVarnita - నిగమనిగమాంత వర్ణిత
482.nIkathAmRtamu niratasEvana - నీకథామృతము నిరతసేవన నాకు
650.niMDu manasE nIpUja - నిండు మనసే నీపూజ
171.nimushameDategaka-నిముషమెడతెగక హరి
411.ninnu gUDina vibhuni - నిన్ను గూడిన విభుని

735.nirmalulu vIru nityasukhulu - నిర్మలులు వీరు నిత్యసుఖులు

328.nityAnaMda dharaNIdhara -నిత్యానంద ధరణీధర ధరారమణ
43.NityaPoojalivigo - నిత్య పూజలివిగో
517.nityasukhAnaMda mide nI - నిత్యసుఖానంద మిదె నీ దాస్యము
700.nityAtmumDai yumDi nityumDai velugomdu - నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు
460.nIvaMTi daivAlu vErI - నీవంటి దైవాలు వేరీ నిఖిలలోకములందు
532.nIvanaga nokachOTa - నీవనగ నొకచోట నిలిచివుండుటలేదు
258.nIvEkAniMka nEnanya- నీవేకానింక నేనన్య
447.nIvE mAkudiku ninnE talatumu - నీవే మాకుదికు నిన్నే తలతుము
431.nIvEmi sEtuvayya nIvu dayAnidhi - నీవేమి సేతువయ్య నీవు దయానిధి
687.nIvokkaDavE nAkucAlu nIrajAksha - నీవొక్కడవే నాకుచాలు నీరజాక్ష నారాయణ
281.nIVudEvuDavu - నీవుదేవుడవు
522. nIvunna chOTanE vaikuMThamu - నీవున్న చోటనే వైకుంఠము నెరసులు
311.nIvu turagamu mIda nErpu-నీవు తురగముమీద నేర్పు

Thursday, May 20, 2010

M- మ

150.machcha kurma varAha-మచ్చ కుర్మ వరాహ

257.madamatsaramu-మదమత్సరము

569.mAdhava bhUdhava madana - మాధవ భూధవ మదన జనక

9.Madhava keshava madhusudana - మాధవ కేశవ మధుసూదన

300.mAdhavunaku maMgaLaM- మాధవునకు మంగళం

763. mA duritamulu vApi mammugAchuTarudA - మా దురితములు వాపి మమ్ముగాచుటరుదా

413.maelukonavae neelamaeghavarNuDaa-మేలుకొనవే నీలమేఘవర్ణుడా

215.mahinudyOgi kAvale-మహినుద్యోగి కావలె


468.malasI jUDarO magasiMhamu - మలసీ జూడరో మగసింహము

149.maMchi muhUrtamuna-మంచి ముహూర్తమున

498.maMdaradhara madhusUdana - మందరధర మధుసూదన

maMgaLamammakun - మంగళమమ్మకున్


400.maMgaLamu gOviMdunaku - మంగళము గోవిందునకు


173.maMgAMbudhi hanumaMta-మంగాంబుధి హనుమంత

618.maMtanAna nADEramma - మంతనాన నాడేరమ్మ
621.mAnarA navvu mAnarA vaddu - మానరా నవ్వు మానరా వద్దు

123.manasija guruDitaDO - మనసిజ గురుడితడ

288.manasija samudra-మనసిజ సముద్ర

711.manasokaTi kOrikalu mAlu - మనసొకటి కోరికలు మాలు గలపుచునుండు

6.Manujudai Putti - మనుజుడై పుట్టి

240.mApulE maraNamulu-మాపులే మరణములు

565.marachitimaMTE marilEdu - మఱచితిమంటే మరిలేదు


196.marali marali jaya maMgaLamu-మరలి మరలి జయ మంగళము


174.marda marda mama-మర్ద మర్ద మమ బంధాని


507.mariyu mariyu palumAru nIkE - మరియు మరియు పలుమారు నీకే శరణు

483.mataMga parvatamu mAlyavaMtamu - మతంగ పర్వతము మాల్యవంతము నడుమ


359.Matanga parvatamaada - మతంగ పర్వతామాడ

477.marigi vIrepO mAdaivaMbulu - మరిగి వీరెపో మాదైవంబులు
652.maruni nagaridaMDa mAyilleragavA - మరుని నగరిదండ మాయిల్లెరగవా

157.mAyalEla sEsEvu-మాయలేల సేసేవు

451.mAyA mOhamu mAnadidi - మాయా మోహము మానదిది

506.meccenoka rAgaMbu mIda - మెచ్చెనొక రాగంబు మీద

97.Medini Jeevlua Gava - మేదిని జీవుల గావ మేలుకోవయ్యా

50.MelukoSrungaraRaya-మేలుకో శృంగార రాయ

464.mElu mElu yI meluta - మేలు మేలు యీ మెలుత


104.Merugu VaMTidi AlameluManga - మెఱుగు వంటిది అలమేలుమంగ

459.mETi nEruparulAla merutalAla - మేటి నేరుపరులాల మెరుతలాల

458.mIku mIku namarunu mikkili - మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా

480.miMchi dEvAMganaliTTe - మించి దేవాంగనలిట్టె మెచ్చేరమ్మ

178.minnaka vEsAlumAni-మిన్నక వేసాలుమాని

403.mOhamu viDucuTE mOkSha madi - మోహము విడుచుటే మోక్ష మది
624.mokkarE mokkarE mIru - మొక్కరే మొక్కరే మీరు

61.MokketiGopanganala - మొక్కేటి గోపాంగనల


5.Moththakure Ammalala - మొత్తకురే అమ్మలాల

592. mOvula chigurula chimmula - మోవుల చిగురుల చిమ్ముల వేదము

Tuesday, May 18, 2010

K- క

128.kaDaluDipi nIrADagA - కడలుడిపి నీరాడగా దలచువారలకు

320kaDavarAdu hari ghanamAya-కడవరాదు హరి ఘనమాయ

376.kadiri nRsiMhuDu kaMbhamuna- కదిరి నృసింహుడు కంభమున వెడలే

505.kadisi yAtaDu mammugAcugAka - కదిసి యాతడు మమ్ముగాచుగాక

608.kaDu chaMchalamulu kaDu - కడు చంచలములు కడు నధృవములు

106.kaDupeMta taaguDuchu kuDupeMta - కడుపెంత తాగుడుచు కుడుపెంత

227.kaladiMte mATa -కలదింతె మాట

513. kaladokkaTE guri kamalAksha - కలదొక్కటే గురి కమలాక్ష నీ కరుణ

333.kalalOnE yiruvuramu aligi -కలలోనే యిరువురము

172.kalaSApuramu kADa-కలశాపురము కాడ

357.kalaSApuramukADa gaMdhapumAkula - కలశాపురముకా

231.kaligenide nAku-కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము

237.kAmadhEnu vidE-కామధేను విదే కల్పవృక్ష మిదే

220.kAmayAgamu cEse-కామయాగము చేసెగలికి

120.kaMdarpajanaka - కందర్పజనక

167.kaMTi naKilAMDa-కంటి నఖిలాండ

439.kaMTimi nEDide garuDAcalapati - కంటిమి నేడిదె గరుడాచలపతి

266.kaMTirA viMTirA kamalanAbhuni-కంటిరా వింటిరాకమలనాభుని

209.kAnaraTe peMcharaTe-కానరటె పెంచరట

100.Kannuleditide Ghana Vaikuntamu - కన్నులెదిటిదే ఘన వైకుంఠము

19.Kanti Sukravaramu - కంటి శుక్రవారము

397.karuNAnidhiM gadAdharaM - కరుణానిధిం గదాధరం

79.KaTTeduraa VaikunTamu - కట్టేదుర వైకుంఠము

566.kESava dAsinaiti gelichiti - కేశవ దాసినైతి గెలిచితి నన్నిటాను

472.kEvala kRshNAvatAra kESavA - కేవల కృష్ణావతార కేశవా

85.KolaniDopariki Gobbillo - కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో

389.kolanilOna munu gOpikalu - కొలనిలోన మును గోపికలు

538.kolichitE rakShiMchE - కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు

165.kolicina vArala-కొలిచిన వారల


319.koluvuDI Bakti koMDalakOnETi- కొలువుడీ భక్తి కొండలకోనేట

404.koMDA chUtamu rArO - కొండా చూతము రారో

710.koMDavaMTi dEvuDu nEgolichE dEvuDu - కొండవంటి దేవుడు నేగొలిచే దేవుడు వీడే

267.koMDavElanettinaTTi gOviMdA-కొండవేలనెత్తినట్టి గోవిందా

417.komma dana mutyAlakoMgu - కొమ్మ దన ముత్యాలకొంగు

406.kommalAlA eMtavADe - కొమ్మలాలా ఎంతవాడె

418.kommasiMgAramu livi - కొమ్మసింగారము లివి

539. konarO konarO mIru - కొనరో కొనరో మీరు కూరిమి మందు

23.Kondalalo Nelakonna - కొండలలో నెలకొన్న

593.kOrika dIruTa yennaDu guNamunu - కోరిక దీరుట యెన్నడు గుణమును

314.kOrikalu konasaage-కోరికలు కొనసాగె గోవిందరాజు

627.kOri nIpai tolli nAku - కోరి నీపైఁ దొల్లి నాకు

234.kOrudu nAmadi naniSamu-కోరుదు నామది ననిశము

503.kotta peMDli kUturu koMku - కొత్త పెండ్లి కూతురు కొంకు దేరీ( దేరదు

32.Ksheerabdhi KAnyakaku - క్షీరాబ్ధి కన్యకకు

21.Kulukaga Nadavaro - కులుకక నడవరో